بستهٔ جامعه

بستهٔ جامعه2019-03-23T20:36:47+00:00

سان‌مانی (SunMoney) یک برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی است که درآمد حاصل از فروش برقِ تولیدی توسط نیروگاه‌های خورشیدی در مکان‌ّهای مختلف را بین اعضاء خود توزیع می‌کند.

سلول‌ّهای خورشیدیِ نیروگاه‌ها به طور مداوم و برای مدت ۲۵ سال تولید می‌کنند، که برق تولیدی می‌تواند به شرکت‌ها و دولت‌های مختلف فروخته شود. در برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی سان‌مانی (SunMoney Community Solar Power Program) هر عضوی که یک بستهٔ خورشیدی خریداری کند، به نام Solar Royalty ملقب می‌شود.

در سان‌مانی (SunMoney) درآمد منفعل بر اساس محصول است، زیرا که این محصول دارایی‌ای است که ارزش تولید می‌کند. در تجارت ما کافی است یک بار یک جامعه را بسازیم، و بسته‌های خورشیدی که در آن انباشته شده است به‌عنوانِ داراییِ مولدِ ارزش، به طور مداوم در طی ۲۵ سال برای دارندهٔ بستهٔ خورشیدی و همچنین جامعه، کسب درآمد می‌کنند. یک عضو از زمان خرید به مدت ۲۵ سال، به نام Solar Royalty ملقب می‌شود؛ زیرا که برای همان بازهٔ زمانی، تولید کننده کارایی و عملکرد صحیح سلول‌ّهای خورشیدی را در جامعهٔ نیروگاه خورشیدی تضمین می‌کند، بنابراین ما نیز تضمین می‌کنیم.

سان‌مانی (SunMoney) یک برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی است که درآمد حاصل از فروش برقِ تولیدی توسط نیروگاه‌های خورشیدی در مکان‌ّهای مختلف را بین اعضاء خود توزیع می‌کند.

سلول‌ّهای خورشیدیِ نیروگاه‌ها به طور مداوم و برای مدت ۲۵ سال تولید می‌کنند، که برق تولیدی می‌تواند به شرکت‌ها و دولت‌های مختلف فروخته شود. در برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی سان‌مانی (SunMoney Community Solar Power Program) هر عضوی که یک بستهٔ خورشیدی خریداری کند، به نام Solar Royalty ملقب می‌شود.

در سان‌مانی (SunMoney) درآمد منفعل بر اساس محصول است، زیرا که این محصول دارایی‌ای است که ارزش تولید می‌کند. در تجارت ما کافی است یک بار یک جامعه را بسازیم، و بسته‌های خورشیدی که در آن انباشته شده است به‌عنوانِ داراییِ مولدِ ارزش، به طور مداوم در طی ۲۵ سال برای دارندهٔ بستهٔ خورشیدی و همچنین جامعه، کسب درآمد می‌کنند. یک عضو از زمان خرید به مدت ۲۵ سال، به نام Solar Royalty ملقب می‌شود؛ زیرا که برای همان بازهٔ زمانی، تولید کننده کارایی و عملکرد صحیح سلول‌ّهای خورشیدی را در جامعهٔ نیروگاه خورشیدی تضمین می‌کند، بنابراین ما نیز تضمین می‌کنیم.

ارزش تولیدی توسط بستهٔ خورشیدی شما متصل به حقوق پانل‌ّهای خورشیدی متعلق به گروه خورشیدی سان‌مانی (SUNMONEY Solar Group) و شرکای آن است. درآمد حاصل از فروش برق تولیدی توسط نیروگاه‌های ما، ماهانه به صورت نسبی میان جامعه توزیع خواهد شد. این توزیع بر اساس قوانین برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی است.

مدل تجاری و طرح جبران خسارت با توجه به توزیع پولی مناسب طرح‌ریزی شده است، بنابراین شرکت‌کنندگان برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی سان‌مانی (SUNMONEY) به صورت نسبی از نتایج به دست آمده توسط برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی سود می‌برند.

شما می‌توانید که یک بستهٔ جامعه در محدودهٔ ۳۰ یورو تا ۱۰٫۰۰۰ یورو را خریداری کنید، و شما می‌توانید شروع به تشکیل جامعهٔ شخصی خود کنید.

شما اشخاصی را دعوت می‌کنید و سپس توسط سیستم ارجاع ما شما درآمدِ بیشتری کسب خواهید کرد، زیرا شما از جامعهٔ خود پول دریافت می‌کنید و درعین‌حال درآمدی از اولین ماه و تا سال بیست و پنجم خواهید داشت. که همچنین همراه با جوایز گوناگون، شما کسب درآمد بیشتری نیز نسبت به تنها خودِ بسته‌ّهای خورشیدی خواهید کرد.

ارزش تولیدی توسط بستهٔ خورشیدی شما متصل به حقوق پانل‌ّهای خورشیدی متعلق به گروه خورشیدی سان‌مانی (SUNMONEY Solar Group) و شرکای آن است. درآمد حاصل از فروش برق تولیدی توسط نیروگاه‌های ما، ماهانه به صورت نسبی میان جامعه توزیع خواهد شد. این توزیع بر اساس قوانین برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی است.

مدل تجاری و طرح جبران خسارت با توجه به توزیع پولی مناسب طرح‌ریزی شده است، بنابراین شرکت‌کنندگان برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی سان‌مانی (SUNMONEY) به صورت نسبی از نتایج به دست آمده توسط برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی سود می‌برند.

شما می‌توانید که یک بستهٔ جامعه در محدودهٔ ۳۰ یورو تا ۱۰٫۰۰۰ یورو را خریداری کنید، و شما می‌توانید شروع به تشکیل جامعهٔ شخصی خود کنید.

شما اشخاصی را دعوت می‌کنید و سپس توسط سیستم ارجاع ما شما درآمدِ بیشتری کسب خواهید کرد، زیرا شما از جامعهٔ خود پول دریافت می‌کنید و درعین‌حال درآمدی از اولین ماه و تا سال بیست و پنجم خواهید داشت. که همچنین همراه با جوایز گوناگون، شما کسب درآمد بیشتری نیز نسبت به تنها خودِ بسته‌ّهای خورشیدی خواهید کرد.

جامعهٔ خود را بسازید

بستهٔ خورشیدی

بستهٔ جامعه

محرک‌های اصلی رشد جامعه، مردمی هستند که آن را می‌سازند. و به شکل بی سابقه و پیشگامانه‌ای، از بسته‌های خورشیدی متعلق به افرادی که به جامعهٔ آنها پیوسته‌اند، کسب درآمد می‌کنند.

مهم است که توجه داشته باشید که هر شرکت‌کننده نیز می‌تواند خود سازندهٔ یک جامعه باشد، بدین معنی که نه تنها او از بستهٔ خورشیدی خود بلکه از بسته‌های متعلق به اعضای جامعهٔ خود نیز کسب درآمد می‌کند.

حقوق ۲۵ سالهٔ Solar Royalty. درآمد ثابتی را طی مدت ۲۵ سال فراهم می‌کند.

حقوق ۲۵ سالهٔ Solar Royalty. درآمد ثابتی را طی مدت ۲۵ سال فراهم می‌کند.

حقوق هزینهٔ مستقیم، جایزهٔ اولین ارتباط، هزنیهٔ سازندهٔ جامعه و هزینهٔ جامعهٔ خورشیدی به شما تعلق می‌گیرد.

جامعهٔ خود را بسازید

محرک‌های اصلی رشد جامعه، مردمی هستند که آن را می‌سازند. و به شکل بی سابقه و پیشگامانه‌ای، از بسته‌های خورشیدی متعلق به افرادی که به جامعهٔ آنها پیوسته‌اند، کسب درآمد می‌کنند.

مهم است که توجه داشته باشید که هر شرکت‌کننده نیز می‌تواند خود سازندهٔ یک جامعه باشد، بدین معنی که نه تنها او از بستهٔ خورشیدی خود بلکه از بسته‌های متعلق به اعضای جامعهٔ خود نیز کسب درآمد می‌کند.

بستهٔ خورشیدی

حقوق ۲۵ سالهٔ Solar Royalty. درآمد ثابتی را طی مدت ۲۵ سال فراهم می‌کند.

بستهٔ جامعه

حقوق ۲۵ سالهٔ Solar Royalty. درآمد ثابتی را طی مدت ۲۵ سال فراهم می‌کند.

حقوق هزینهٔ مستقیم، جایزهٔ اولین ارتباط، هزنیهٔ سازندهٔ جامعه و هزینهٔ جامعهٔ خورشیدی به شما تعلق می‌گیرد.

قیمت بستهٔ جامعه

Attributes and Free RatesMINI PACKAGEBASIC PACKAGESILVER PACKAGEGOLD PACKAGEPLATINUM PACKAGEVIP PACKAGE
Price (EUR)30,-150,-500,-1.000,-2.000,-10.000,-
CV Value (CV)301505001.0002.00010.000
Solar Package (W)110501002501.000
Solar Royalty
First Connection BonusNO15%20%25%33%33%
Direct Fee10%10%10%10%10%10%
Community Builder FeeNO5%7,5%10%10%10%
Community Solar FeeNO5%7,5%10%10%10%
Maximum Fee (EUR/month)150,-500,-1.000,-2.000,-10.000,-15.000,-
SAS

انواع هزینه‌های ساخت جامعه

۱. جایزهٔ اولین ارتباط

این جایزه پس از خرید اولین بستهٔ جامعه توسط یک فردِ دعوت‌شدهٔ مستقیم، پرداخت می‌شود (تا سقف ۳۳٪)./p>

۲. هزینهٔ مستقیم

این مبلغ پس از هر خریدِ فردِ دعوت‌شده توسط اعضاء، به آنها پرداخت می‌شود. (۱۰٪)

۳. هزینهٔ سازندهٔ جامعه

هزینه‌ای پس از ارزش تولیدی خریدهای انجام شده توسط جامعهٔ تشکیل شده در زیرشاخهٔ یک عضو (ماهانه، تا سقف ۱۰٪ از پایه).

۴. هزینهٔ جامعهٔ خورشیدی

Solar Royaltyها هزینه را به جامعه در پی اضافه کردن ماهانهٔ اعضاء پرداخت می‌کنند، و این هزینه بر اساس این جمع کل پرداخت می‌شود. درست همانند ملقب شدن عضوی به Solar Royalty به مدت ۲۵ سال، هر عضوی در جامعهٔ او نیز به آن مقام ملقب می‌شود. در سیستم سان‌مانی (SunMoney)، هر ماه اعضا می‌توانند سهمی از Solar Royalty یکدیگر بدست آورند حتی اگر هیچ کس در جامعهٔ آنها یک بستهٔ جامعه یا بستهٔ خورشیدی‌ای‌ را خریداری نکند. بی عبارت دیگر، حتی بدون خریدی جدید، سیستم درآمد ماهانه‌ای را ایجاد می‌کند. این چیزی است که ما آن را یک درآمد منفعل می‌نامیم، زیرا که محصولِ محصولِ ما پول تولید می‌کند (ماهانه، تا سقف ۱۰٪ از پایه)

پیشنهاد ما برای شماست اگر شما

 • دفعات متعددی با برنامه‌ّهای ثروتمند شدنِ سریع جذب شده‌اید، اما آنها به وعده‌هایی پوچ تبدیل شده‌اند
 • به منظور تحقق یافتن به اهداف دیگر افراد حداقل ۸ ساعت در روز کار کنید، شما هیچ پس‌اندازی ندارید که بتوانید توسط آن خود را در شرایط غیر منتظرهٔ زندگی محفوظ نگه دارید
 • شما مایل به افزایش امنیت مالی خود هستید
 • شما مایل به پیوستن به یک جامعه هستید که در آن شما می‌توانید از نظر اخلاقی درآمد کسب کنید تا آینده‌ای را برای فرزندان و خانواده تان فراهم کنید
 • شما می‌توانید با این مفهوم که هر کس باید کاری برای محیط زیست انجام دهد و رویای یک جهان بهتر و سبزتر داشته باشد، شناسایی کنید

چه چیزی را می‌توانید از دست بدهید؟

 • در حقیقت هیچ. از آنجا که بستهٔ خورشیدیِ خریداری‌شدهٔ شما پول شما را چند برابر خواهد کرد، شما از سودآوری مطمئن هستید
 • شما تنها باید یک‌بار جامعه خود را بسازید، سپس بسته‌های خورشیدی که در آن انباشته شده است به مدت ۲۵ سال برای شما و همچنین جامعهٔ شما، کسب درآمد می‌کنند.
 • اعضای جامعه به طور مداوم ۲۰٪ از کارمزد جامعهٔ خود را صرف خریدهای جدید می‌کنند، و در نتیجه جامعه یک جامعهٔ همیشه در حال رشد خواهد بود
 • اعضای جامعه به طور مداوم ۲۰٪ از کارمزد جامعهٔ خود را صرف خریدهای جدید می‌کنند، و در نتیجه جامعه یک جامعهٔ همیشه در حال رشد خواهد بود

چرا شما باید برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی سان‌مانی (SUNMONEY Community Solar Power Programme) را انتخاب کنید؟

 • هزینه‌های اولیهٔ اندک، ریسکِ ناچیز
 • درآمد مطمئن، هزینه‌های شما به درآمد تبدیل خواهد شد، هیچ فعالیت ماهانه‌ای اجباری نیست
 • ایده‌آل در هر کجا، هر زمان، در هر وضعیت زندگی و حتی می تواند در حالی که دارای کمی آزادی شغلی و انعطاف پذیری هستید، انجام می شود. استقلال مالی
 • آزادی و انعطاف پذیری. استقلال مالی
 • این امکان برای شما وجود دارد که شرکای جدیدتان را از هر نقطه از جهان به جامعه دعوت کنید، و تیم شما تنها برای شما و یکدیگر کار خواهد کرد
 • شما رئیس خود هستید.
  آزاد، برنامه‌های موفق و آماده در انتظار شما هستند
 • می‌تواند به ارث برده شود، بنابراین زمان شروع فکر کردن دربارهٔ آیندهٔ فرزندان و نوه‌هایتان فرا رسیده استCALCULATE YOUR
PASSIVE INCOME

SOLAR PACKAGES
COMMUNITY PACKAGES
Your Package 10,000 EUR
Retain Your Earnings For 5 year(s)


(Disclaimer for Calculator: SOLAR PACKAGE - Your package: The size of the package acquired (1.000, 2.000, 10.000, 25.000, 50.000 EUR); Retain Your Earnings For: You can set the period of time for which You will be acquiring new Solar Packages from your monthly earnings (Solar Royalty). 0 – means no retained earnings at all. The graph shows the earnings (Solar Royalty) for the full lifecycle of the package(s).; COMMUNITY PACKAGE - Your Package: The type of Community Package acquired.; Number of Direct Partners: You can set the members directly invited by You in one month. The number will be applied to all members invited, so all the direct invitees will invite the same number of people in one month and so on.; The graph shows the amount of Community Fee receivable in 12 months.)