بستهٔ خورشیدی

بستهٔ خورشیدی2019-03-23T20:36:39+00:00

سان‌مانی (SunMoney) یک برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی است که درآمد حاصل از فروش برقِ تولیدی توسط نیروگاه‌های خورشیدی در مکان‌ّهای مختلف را بین اعضاء خود توزیع می‌کند.

سلول‌ّهای خورشیدیِ نیروگاه‌ها به طور مداوم و برای مدت ۲۵ سال تولید می‌کنند، که برق تولیدی می‌تواند به شرکت‌ها و دولت‌های مختلف فروخته شود. در برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی سان‌مانی (SunMoney Community Solar Power Program) هر عضوی که یک بستهٔ خورشیدی خریداری کند، به نام Solar Royalty ملقب می‌شود.

یک عضو از زمان خرید به مدت ۲۵ سال، به نام Solar Royalty ملقب می‌شود؛ زیرا که برای همان بازهٔ زمانی، تولید کننده کارایی و عملکرد صحیح سلول‌ّهای خورشیدی را در جامعهٔ نیروگاه خورشیدی تضمین می‌کند، بنابراین ما نیز تضمین می‌کنیم.

یک بستهٔ خورشیدی را از سان‌مانی (SunMoney) به مبلغ ۲ یورو تا ۸۵٫۰۰۰ یورو خریداری کنید. برق تولیدی از طرف شما به شرکت‌های مختلف و یا به خدمات عمومی فروخته می‌شود و شما درآمد ماهانهٔ آن را دریافت خواهید کرد، که از ماه اول و تا آخر سال بیست و پنجم متعلق به شما خواهد بود.

سان‌مانی (SunMoney) یک برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی است که درآمد حاصل از فروش برقِ تولیدی توسط نیروگاه‌های خورشیدی در مکان‌ّهای مختلف را بین اعضاء خود توزیع می‌کند.

سلول‌ّهای خورشیدیِ نیروگاه‌ها به طور مداوم و برای مدت ۲۵ سال تولید می‌کنند، که برق تولیدی می‌تواند به شرکت‌ها و دولت‌های مختلف فروخته شود. در برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی سان‌مانی (SunMoney Community Solar Power Program) هر عضوی که یک بستهٔ خورشیدی خریداری کند، به نام Solar Royalty ملقب می‌شود.

یک عضو از زمان خرید به مدت ۲۵ سال، به نام Solar Royalty ملقب می‌شود؛ زیرا که برای همان بازهٔ زمانی، تولید کننده کارایی و عملکرد صحیح سلول‌ّهای خورشیدی را در جامعهٔ نیروگاه خورشیدی تضمین می‌کند، بنابراین ما نیز تضمین می‌کنیم.

یک بستهٔ خورشیدی را از سان‌مانی (SunMoney) به مبلغ ۲ یورو تا ۸۵٫۰۰۰ یورو خریداری کنید. برق تولیدی از طرف شما به شرکت‌های مختلف و یا به خدمات عمومی فروخته می‌شود و شما درآمد ماهانهٔ آن را دریافت خواهید کرد، که از ماه اول و تا آخر سال بیست و پنجم متعلق به شما خواهد بود.

SOLAR ROYALTY

این جدول میانگین توزیع ماهانهٔ نور خورشید در طی سال را نشان می‌دهد، که بیانگر میزان امتیازِ Solar Royalty است.

تمام اطلاعات نشان‌داده شده بر اساس میانگین‌های تاریخی هستند و این جدول فقط به منظور اطلاع‌رسانی است.​

SOLAR ROYALTY

این جدول میانگین توزیع ماهانهٔ نور خورشید در طی سال را نشان می‌دهد، که بیانگر میزان امتیازِ Solar Royalty است.

تمام اطلاعات نشان‌داده شده بر اساس میانگین‌های تاریخی هستند و این جدول فقط به منظور اطلاع‌رسانی است.

قیمت بستهٔ خورشیدی

تهیهٔ تقاضای برق جهان چالش کوچکی نیست، و انسان باید با پیامدهای مخرب آن روبرو شود اگر آن را به‌سرعت با منابع انرژی تجدید پذیر جایگزین نکند.

سان‌مانی (SunMoney) تمایل دارد که در این فرایند بخصوص مشارکت کند.

SOLAR PACKAGE (W)CVSUNMONEY SASSOLAR ROYALTYPRICE (EUR)
122,-
244,-
51010,-
102020,-
50100100,-
100200200,-
5001.0001.000,-
1.0002.0002.000,-
5.00010.00010.000,-
10.00010.00019.000,-
25.00015.00045.000,-
50.00020.00085.000,-