تیم

تیم2019-03-23T20:37:14+00:00
Gabor
Eisenbart
مالک، بنیانگذار

Laszlo
Balogh
مدیر عامل

Zoltan
Rendes
مدیر کل بازاریابی جهانی، رئیس هیئت مدیره

Peter
Bahorecz
مدیر کل جامعهٔ جهانی

Krisztina
Bende
رئیس پشتیبانی