Đội ngũ

Đội ngũ2019-03-21T20:58:37+00:00
Gabor
Eisenbart
CHỦ SỞ HỮU,
NGƯỜI SÁNG LẬP

Laszlo
Balogh
CEO

Zoltan
Rendes
GIÁM ĐỐC MARKETING TOÀN CẦU,
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Peter
Bahorecz
GIÁM ĐỐC
CỘNG ĐỒNG TOÀN CẦU

Krisztina
Bende
TRƯỞNG BỘ
PHẬN HỖ TRỢ